ความเป็นมาของวันสงกรานต์

ความเป็นมาของวันสงกรานต์ มีความเป็นมาอย่างไร เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง

 
สวัสดีวันสงกรานต์ สวัสดีวันปีใหม่ไทย ประเพณีที่มีมาช้านาน หลายๆ คนก็นึกถึงเรื่องราวต่างๆ เด็กๆ วัยรุ่นคงคิดถึงเรื่องเล่นน้ำสนุกสนาน เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็นึกถึงการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ หรือเข้าวัดทำบุญ ระยะหลังมีการกำหนดวันครอบครัวขึ้นมาอีก ทำให้เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลวันหยุดที่มีวันหยุดหลายวัน ลูกหลาน ได้กลับบ้าน อยู่กับครอบครัว

แต่ประเพณีสงกรานต์มีความเป็นมาอย่างไรนั้น มีการสันนิษฐานว่า เป็นประเพณีดั้งเดิมของอินเดีย และได้แพร่ขยายไปยังท้องถิ่นต่างๆ ได้แต่ ลาว เขมร พม่า จีน และไทย โดยได้มีการปรับเปลี่ยน ดัดแปลงให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ไม่ว่าจะเรื่องของการประกอบพิธี รูปแบบ และพฤติกรรม ในประเทศไทย ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีการกำหนดประเพณีสงกรานต์ขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ได้ถือเอาวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันสงกรานต์ เสถียรโกเศศสันนิษฐานว่า ไทยเรารับประเพณีขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 13 เมษายน มาจากอินเดียฝ่ายเหนือ เพราะเป็นช่วงที่เปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นฤดูใบไม้ผลิ หรือที่เรียกว่า ฤดูวสันต์ของอินเดียว จัดเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด เพราะเป็นช่วงที่อากาศไม่หนาวจัด ต้นไม้ผลิใบสดชื่น และบังเอิญที่ช่วงนี้ ตรงกับช่วงเวลาที่คนไทยในสมัยโบราณว่างเว